Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Tạo unique clustered index cho View trong Sql Server

1005 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
- Khi tạo các table dùng cho việc tạo view thì các option ANSI_NULLS phải được thiết lập là ON- Khi tạo view thì các options ANSI_NULLS và QUOTED_IDENTIFIER phải được thiết lập là ON (Mặc định).- Các view phải được tạo trực tiếp từ các table chứ không phải từ các view khác.- Các bảng được tham chiếu phải cùng 1 db và cùng 1 owner- View phải được tạo với SCHEMABINDING option.

USE AdventureWorks;
GO
--Set the options to support indexed views.
SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF;
SET ANSI_PADDING, ANSI_WARNINGS, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ARITHABORT,
    QUOTED_IDENTIFIER, ANSI_NULLS ON;
GO
--Create view with schemabinding.
IF OBJECT_ID ('Sales.vOrders', 'view') IS NOT NULL
DROP VIEW Sales.vOrders ;
GO
CREATE VIEW Sales.vOrders
WITH SCHEMABINDING
AS
    SELECT SUM(UnitPrice*OrderQty*(1.00-UnitPriceDiscount)) AS Revenue,
        OrderDate, ProductID, COUNT_BIG(*) AS COUNT
    FROM Sales.SalesOrderDetail AS od, Sales.SalesOrderHeader AS o
    WHERE od.SalesOrderID = o.SalesOrderID
    GROUP BY OrderDate, ProductID;
GO
--Create an index on the view.
CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IDX_V1 
    ON Sales.vOrders (OrderDate, ProductID);
GO

Bước 1: Tạo viewTrong Object Explorer, nhấn chuột phải vào mục view chọn New View


Bước 2: Chọn các bảng tham chiếuGiữ Ctrl và click vào các bảng muốn tham chiếu rồi nhấn nút Add

Bước 3: Chọn các trường giữ liệu:
Bước 5: Thiết lập thuộc tính cho view:Nhấn chuột trái vào vùng trống trong khung View DesignMở cửa cửa sổ PropertiesThiết lập thuộc tính Bind To Schema = Yes

Bước 6: Lưu lạiNhấn nút SaveĐặt tên cho view
Bước 7: Tạo unique clustered indexTrong Object Explorer, nhấn chuột phải vào mục Indexes chọn New Index


Bước 8: Thiết lập các thuộc tính để tạo unique clustered index- chọn mục General- Đặt tên- Chọn Index Type là Clustered- Check vào ô Unique- Nhấn nút Add và chọn các trường dữ liệu muốn index

Bước 9: Lưu lại- Nhấn nút  OK
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

thanks bạn, bài viết hữu ích
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng