Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Select, Update, Insert, Delete dùng Store Procedure trong SQL Server 2008

Bài viết dưới đây, tôi dùng câu Store Procedure để biểu diễn các câu lệnh SQL nhằm thực thi các hành động cần thiết cho việc phát triển ứng dụng.Ở đây, tôi dùng 1 Table có tên là EDU.LOPHOC có cấu trúc như sau:
CREATE TABLE [dbo].[EDU.LopHoc](

      [IDLop] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

      [MaLop] [nvarchar](20) NULL,

      [TenLop] [nvarchar](250) NULL,

      [IDCTK] [int] NULL,

      [NienKhoa] [nvarchar](9) NULL,

      [TrangThai] [bit] NULL,

 CONSTRAINT [PK_EDU.LopHoc] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

      [IDLop] ASC

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

Bước 01: Tôi thêm các mẫu tin vào trong Table trên (tiện cho việc lọc dữ liệu).
Bước 02: Viết cú pháp Store Procedure để thực thi các hành động: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE 
create proc ThucThi(

      @idlop int,

      @malop nvarchar(20),

      @tenlop nvarchar(250),

      @Idctk int,

      @nienkhoa nvarchar(9),

      @trangthai bit,

      @sql nvarchar(20)=''

      )

as Begin

      --Thuc thi cau lenh INSERT

      If @sql='insert' Begin

            Insert into [EDU.LopHoc](malop,tenlop,idctk,nienkhoa,trangthai) values(@malop,@tenlop,@idctk,@nienkhoa,@trangthai)

      End

      --Thuc thi cau lenh UPDATE

      If @sql='update' Begin

            Update [EDU.LopHoc] SET

            malop=@malop,

            tenlop=@tenlop,

            idctk=@idctk,

            nienkhoa=@nienkhoa,

            trangthai=@trangthai

            Where idlop=@idlop

      End

      --Thuc thi cau lenh DELETE

      If @sql='delete' Begin

            Delete FROM [EDU.Lophoc] where idlop=@idlop

      End

      --Thuc thi cau lenh SELECT

      If @sql='select' Begin

            Select * From [EDU.LopHoc] where idlop=@idlop

      End

End
Bước 03: Thực thi hành động trên bằng cách nhấn F5, hoặc theo hình bên dưới

truong-minh-tuan-sql-server-2008

Bước 04: Nhập nội dung và kiểm chứng
Rất mong các bạn học tập tốt với bài viết này.
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết nhé :)
0 Lượt thích

ad cho em hỏi câu lệnh để sử dụng EXEC trên là gì ạ?
0 Lượt thích

ad cho em hỏi câu lệnh để sử dụng EXEC trên là gì ạ?
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng