Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Bài tập in ra số ngày trong tháng dùng switch case

455 Lượt xem 3 Bình luận 0 Lượt báo xấu

Continuing the discussion from Viết chương trình in ra số ngày trong mỗi tháng, bằng cách sử dụng switch:

Viết chương trình in ra số ngày trong mỗi tháng, bằng cách sử dụng switch

Viết chương trình in ra số ngày trong mỗi tháng, bằng cách sử dụng swicth:
Tháng 1 => 31 ngáy
Tháng 2 => 28/29 ngày
Có ai biết chỉ giúp em với cảm ơn nhiều

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

switch(month)
{
  case 1: 
   cout << "31 ngay" << endl;
   break;
  case 2:
   if(year%4 == 0 && year%100 !=0 || year % 400 == 0) cout << "29 ngay" << endl;
   else
    cout << "28 ngay" << endl;
  break;
  case 3: 
  ....
}
 
0 Lượt thích

Em đọc code dưới đây, không hiểu thì debug cho đến khi hiểu nhé, :wink: 

#include <stdio.h>

// Khai bao kieu NGAY
typedef struct
{
	int ngay;
	int thang;
	int nam;
} NGAY;

// Nguyen mau ham
int KiemTraNamNhuan(int nam);
int TinhSoNgayTrongThang(int thang, int nam);
int KiemTraHopLe(NGAY ng);

void Nhap(NGAY &ng);
void Xuat(NGAY ng, char *thongbao);
int TinhSTTNgayTrongNam(NGAY ng);
int TinhSTTNgay(NGAY ng);
NGAY TinhNgayHomTruoc(NGAY ng);
NGAY TinhNgayHomSau(NGAY ng);
NGAY TinhNgayTruoc(NGAY ng, int k);
NGAY TinhNgaySau(NGAY ng, int k);
int TinhKhoangCach(NGAY ng1, NGAY ng2);
int SoSanh(NGAY ng1, NGAY ng2);

void main()
 
0 Lượt thích

đay nhé bạn ! mình làm đầy đủ rồi đó 
switch(month)
{
  case 1: 
   cout << "31 ngay" << endl;
   break;
  case 2:
   if(year%4 == 0 && year%100 !=0 || year % 400 == 0) cout << "29 ngay" << endl;
   else
    cout << "28 ngay" << endl;
  break;
  case 3: 
  ....
}

Bạn tự viết tiếp nhéNguyen Canguyenhuuca
Oct '15

Em đọc code dưới đây, không hiểu thì debug cho đến khi hiểu nhé, :wink: 

 

#include <stdio.h>

// Khai bao kieu NGAY
typedef struct
{
	int ngay;
	int thang;
	int nam;
} NGAY;

// Nguyen mau ham
int KiemTraNamNhuan(int nam);
int TinhSoNgayTrongThang(int thang, int nam);
int KiemTraHopLe(NGAY ng);

void Nhap(NGAY &ng);
void Xuat(NGAY ng, char *thongbao);
int TinhSTTNgayTrongNam(NGAY ng);
int TinhSTTNgay(NGAY ng);
NGAY TinhNgayHomTruoc(NGAY ng);
NGAY TinhNgayHomSau(NGAY ng);
NGAY TinhNgayTruoc(NGAY ng, int k);
NGAY TinhNgaySau(NGAY ng, int k);
int TinhKhoangCach(NGAY ng1, NGAY ng2);
int SoSanh(NGAY ng1, NGAY ng2);

void main()
{
	NGAY ng1, ng2;

	Nhap(ng1);
	Xuat(ng1, "Ngay 1: ");

	//Nhap(ng2);
	//Xuat(ng2, "Ngay 2: ");

	if (KiemTraNamNhuan(ng1.nam) == 1)
		printf("Nam %d la nam nhuan\n", ng1.nam);
	else
		printf("Nam %d khong la nam nhuan\n", ng1.nam);

	printf("Ngay 1 la ngay thu %d trong nam %d\n", TinhSTTNgayTrongNam(ng1), ng1.nam);
	printf("Ngay 1 la ngay thu %d ke tu 1/1/1\n", TinhSTTNgay(ng1));

	Xuat(TinhNgayHomTruoc(ng1), "Ngay hom truoc cua Ngay 1 la: ");
	Xuat(TinhNgayHomSau(ng1), "Ngay hom sau cua Ngay 1 la: ");

	int k;
	printf("Nhap k: ");
	scanf("%d", &k);

	Xuat(TinhNgayTruoc(ng1, k), "Ngay truoc k ngay cua Ngay 1 la: ");
	Xuat(TinhNgaySau(ng1, k), "Ngay sau k ngay cua Ngay 1 la: ");
}

// Dinh nghia ham
int KiemTraNamNhuan(int nam)
{
	if (nam % 400 == 0 || (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0))
		return 1;

	return 0;
}

int TinhSoNgayTrongThang(int thang, int nam)
{
	int songay;

	switch (thang)
	{
	case 1:
	case 3:
	case 5:
	case 7:
	case 8:
	case 10:
	case 12:
		songay = 31;
		break;
	case 4:
	case 6:
	case 9:
	case 11:
		songay = 30;
		break;
	case 2:
		if (KiemTraNamNhuan(nam) == 1)
			songay = 29;
		else
			songay = 28;
		break;
	default:
		songay = 0;
	}

	return songay;
}


int KiemTraHopLe(NGAY ng)
{
	int hople = 1;

	if (ng.nam < 0)
		hople = 0;
	else
		if (ng.thang < 1 || ng.thang > 12)
			hople = 0;
		else
			if (ng.ngay < 1 || ng.ngay > TinhSoNgayTrongThang(ng.thang, ng.nam))
				hople = 0;

	return hople;
}

void Nhap(NGAY &ng)
{
	int hople;

	do
	{
		printf("Nhap ngay: ");
		scanf("%d", &ng.ngay);
		
		printf("Nhap thang: ");
		scanf("%d", &ng.thang);
		
		printf("Nhap nam: ");
		scanf("%d", &ng.nam);

		hople = KiemTraHopLe(ng);
		if (!hople)
			printf("Nhap lai! Ngay khong hop le.\n");
	}
	while(!hople);
}

void Xuat(NGAY ng, char *thongbao)
{
	printf("%s", thongbao);
	printf("%d/%d/%d\n", ng.ngay, ng.thang, ng.nam);
}

int TinhSTTNgayTrongNam(NGAY ng)
{
	int stt = 0;

	// Tinh tong so ngay cac thang truoc do
	for (int i=1; i<ng.thang; i++)
		stt = stt + TinhSoNgayTrongThang(i, ng.nam);

	stt = stt + ng.ngay;

	return stt;
}

int TinhSTTNgay(NGAY ng)
{
	int stt = 0;

	// Tinh tong so ngay cac nam truoc do
	for (int i=1; i<ng.nam; i++)
		if (KiemTraNamNhuan(i) == 1)
			stt = stt + 366;
		else
			stt = stt + 365;

	stt = stt + TinhSTTNgayTrongNam(ng);

	return stt;
}

NGAY TinhNgayHomTruoc(NGAY ng)
{
	NGAY kq;

	if (ng.ngay == 1)	// Ngay dau tien cua thang (1/?/?)
	{
		if (ng.thang == 1)	// Thang dau tien cua nam (1/1/?)
		{
			kq.nam = ng.nam - 1;
			kq.thang = 12;
			kq.ngay = 31;
		}
		else
		{
			kq.nam = ng.nam;
			kq.thang = ng.thang - 1;
			kq.ngay = TinhSoNgayTrongThang(kq.thang, kq.nam);
		}
	}
	else
	{
		kq.ngay = ng.ngay - 1;
		kq.thang = ng.thang;
		kq.nam = ng.nam;
	}

	return kq;
}

NGAY TinhNgayHomSau(NGAY ng)
{
	NGAY kq;

	int max = TinhSoNgayTrongThang(ng.thang, ng.nam);

	if (ng.ngay == max)	// Ngay cuoi cung cua thang
	{
		if (ng.thang == 12)	// Thang cuoi cung cua nam
		{
			kq.nam = ng.nam + 1;
			kq.thang = 1;
			kq.ngay = 1;
		}
		else
		{
			kq.nam = ng.nam;
			kq.thang = ng.thang + 1;
			kq.ngay = 1;
		}
	}
	else
	{
		kq.ngay = ng.ngay + 1;
		kq.thang = ng.thang;
		kq.nam = ng.nam;
	}

	return kq;
}

NGAY TinhNgayTruoc(NGAY ng, int k)
{
	NGAY kq = ng;

	for (int i=0; i<k; i++)
		kq = TinhNgayHomTruoc(kq);

	return kq;
}

NGAY TinhNgaySau(NGAY ng, int k)
{
	NGAY kq = ng;

	for (int i=0; i<k; i++)
		kq = TinhNgayHomSau(kq);

	return kq;
}

int TinhKhoangCach(NGAY ng1, NGAY ng2)
{
	return TinhSTTNgay(ng1) - TinhSTTNgay(ng2);
}

int SoSanh(NGAY ng1, NGAY ng2)
{
	int kc = TinhKhoangCach(ng1, ng2);

	if (kc > 0)
		return 1;
	else
		if (kc < 0)
			return -1;
		else
			return 0;
}
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng