Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Tham chiếu trong SQL References?

464 Lượt xem 4 Bình luận 0 Lượt báo xấu

Có 3 bảng

Sinhvien (MaSV,Hoten,Ten,Namsinh,Gioitinh,Malop) MaSV primary key
Monhoc (MaMonHoc,TenMonHoc,Sodonvihoctrinh) MaMonHoc primary key
Diemthi (MaMonHoc,MaSV,Diem) MaMonHoc primary key

Dùng khóa phụ để tham chiếu dữ liệu các bảng thì phải làm ntn?

Mình thử nối Sinhvien và Diemthi

Alter Table Diemthi Add Foreign Key MaSV References Sinhvien

Vậy để nối Monhoc và Diemthi như dưới cái nào đúng hay phải làm cách khác?

Alter Table Diemthi Add Primary Key MaMonHoc References Monhoc 
hay
Alter Table Diemthi Add Foreign Key MaMonHoc References Monhoc

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Đã primary key còn có cả reference nữa à :(, thế nào là primary key, thế nào là foreign key ???
0 Lượt thích

??? bạn giải thích rõ cho mình hiểu được không ?
0 Lượt thích

2 bảng có cùng khóa chính giống nhau thì làm sao dùng code nối ?
0 Lượt thích

Thì ghi rõ bảng nào thôi
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng