Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Lập trình ftp client-Lập trình mạng

374 Lượt xem 5 Bình luận 0 Lượt báo xấu

chào mọi người....
Mình đang học môn lập trình mạng và đang làm bt về xây dựng ứng dụng ftp client connect tới server là filezilla server 
mình đang code xong phần đăng nhập,sau khi gửi lệnh PASV báo cho server kiểu passive mode,server gửi về id và port của nó để client tạo kết nối data connect truyền dữ liệu
Nhưng khi mình tạo socket connect tới port đó thì lại không kết nối được ...không biết do lỗi gì mong mọi người giúp đỡ

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream>
#include<Winsock2.h>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
	WORD wversion = MAKEWORD(2, 2);
	WSADATA wsaData;
	if (WSAStartup(wversion,&wsaData)==SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi khoi tao winsock";
		_getch();
		return 0;
	}
	SOCKET clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
	//dinh ip
	SOCKADDR_IN addrServer;
	addrServer.sin_family = AF_INET;
	addrServer.sin_port = htons(21);
	addrServer.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
	//connect 
	if (connect(clientSocket,(SOCKADDR*)&addrServer,sizeof(addrServer)) == SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi connect toi server";
		closesocket(clientSocket);
		WSACleanup();
		_getch();
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn chụp ảnh up lên xem
0 Lượt thích

mình có up code lên rồi mà bạn :).... bạn xem giúp mình nhé
0 Lượt thích

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream>
#include<Winsock2.h>
#include<string>
using namespace std;
int main(){
	WORD wversion = MAKEWORD(2, 2);
	WSADATA wsaData;
	if (WSAStartup(wversion,&wsaData)==SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi khoi tao winsock";
		_getch();
		return 0;
	}
	SOCKET clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
	//dinh ip
	SOCKADDR_IN addrServer;
	addrServer.sin_family = AF_INET;
	addrServer.sin_port = htons(21);
	addrServer.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
	//connect 
	if (connect(clientSocket,(SOCKADDR*)&addrServer,sizeof(addrServer)) == SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi connect toi server";
		closesocket(clientSocket);
		WSACleanup();
		_getch();
		return 0;
	}
	//nhan ma thong bao 220 tu server
	char receive[1024];
	char sendd[1024];
	int dataLen;
	dataLen = recv(clientSocket, receive, 1024, 0);
	if (dataLen==SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi connect toi server";
		closesocket(clientSocket);
		WSACleanup();
		_getch();
		return 0;
	}
	receive[dataLen] = '\0';
	puts(receive);
	//tien hanh gui user va pass
	while (true){
		//gui USERNAME
		cout << "\n Nhap Server:";
		fflush(stdin);
		gets(sendd);
		char user[128] = "USER ";
		strcat(user, sendd);
		strcat(user, "\n");
		if (send(clientSocket, user, strlen(user), 0) == SOCKET_ERROR){
			cout << "\n loi connect toi server";
			closesocket(clientSocket);
			WSACleanup();
			_getch();
			return 0;
		}
		//nhan ma gui ve tu server,user dung se cho ma 331
		dataLen = recv(clientSocket, receive, 1024, 0);
		if (dataLen == SOCKET_ERROR){
			cout << "\n loi connect toi server";
			closesocket(clientSocket);
			WSACleanup();
			_getch();
			return 0;
		}
		receive[dataLen] = '\0';
		puts(receive);
		char temp[8];
		strncpy(temp,receive,3);
		temp[3] = '\0';
		if (strcmp("331",temp) != 0){
			continue;
		}
		//gui Pass
		cout << "\n Nhap Password:";
		fflush(stdin);
		gets(sendd);
		char pass[128] = "PASS ";
		strcat(pass, sendd);
		strcat(pass, "\n");
		if (send(clientSocket, pass, strlen(pass), 0) == SOCKET_ERROR){
			cout << "\n loi connect toi server";
			closesocket(clientSocket);
			WSACleanup();
			_getch();
			return 0;
		}
		//neu dang nhap thanh cong se tra ve ma 230
		dataLen = recv(clientSocket, receive, 1024, 0);
		if (dataLen == SOCKET_ERROR){
			cout << "\n loi connect toi server";
			closesocket(clientSocket);
			WSACleanup();
			_getch();
			return 0;
		}
		receive[dataLen] = '\0';
		puts(receive);
		strncpy(temp, receive, 3);
		temp[3] = '\0';
		if (strcmp("230", temp) != 0){
			continue;
		}
		break;
	}
	//gui PASV
	strcpy(sendd, "PASV\n");
	if (send(clientSocket,sendd,strlen(sendd),0) == SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi connect toi server";
		closesocket(clientSocket);
		WSACleanup();
		_getch();
		return 0;
	}
	//nhan port gui ver
	dataLen = recv(clientSocket, receive, 1024, 0);
	if (dataLen == SOCKET_ERROR){
		cout << "\n loi connect toi server";
		closesocket(clientSocket);
		WSACleanup();
		_getch();
		return 0;
	}
	receive[dataLen] = '\0';
	puts(receive);
	//kiem tra co phai ma loi 227
	char temp[8];
	strncpy(temp, receive, 3);
	temp[3] = '\0';
	unsigned int port;
	if (strcmp("227", temp) ==0){
		//tien hanh boc tach de lay port
		string receive1(receive);
		int pos1 = receive1.find('(');
		int pos2 = receive1.find(')');
		string c1 = receive1.substr(pos1 + 1, pos2 - pos1 - 1);
		for (int i = 1; i <= 4; i++){
			pos1 = c1.find(',');
			c1 = c1.substr(pos1 + 1, c1.length() - pos1 - 1);
		}
		pos1 = c1.find(',');
		int h1 = atoi(c1.substr(0,pos1).c_str());
		int h2 = atoi(c1.substr(pos1+1,c1.length()-pos1-1).c_str());
		port = h1 * 256 + h2;
	}
	//sau khi lay dc port tao socket data connection
	SOCKET clientSocket2 = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
	//dinh ip
	SOCKADDR_IN addrServer2;
	addrServer2.sin_family = AF_INET;
	addrServer2.sin_port = port;
	cout << port;
	addrServer2.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
	if (connect(clientSocket2,(SOCKADDR*)&addrServer2,sizeof(addrServer2)) == SOCKET_ERROR){
		cout << "\n khong tao duoc socket data connection";
		closesocket(clientSocket);
		WSACleanup();
		_getch();
		return 0;
	}
	cout << "\n hehe";

	closesocket(clientSocket);
	WSACleanup();
	_getch();
	return 0;
}
 
0 Lượt thích

Bạn chụp ảnh up lên xem
0 Lượt thích

Anh làm được chưa ah? E cũng đang làm đề tài này, a cho e xin info, e hỏi chút với ah?
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng