Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

434 Lượt xem 0 Bình luận
Trong Swift, Struct (cấu trúc) là một kiểu giá trị đặc biệt, nó tạo ra một biến để lưu trữ nhiều giá trị riêng lẻ, mà các các trị này có liên quan tới nhau.
Ví dụ thông tin về một nhân viên bao gồm:
+ Mã nhân viên
+ Tên nhân viên
+ Chức vụ

Bạn có thể tạo ra 3 biến để lưu trữ các thông tin trên của nhân viên. Tuy nhiên bạn có thể tạo ra một Struct để lưu trữ cả 3 thông tin trên trong một biến duy nhất.
Swift sử dụng từ khóa struct để khai báo một Struct.
Employee.swift
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import Foundation
 
 
 
struct Employee {
 
   var empNumber:String
   var empName:String
   var position:String
  
   // Phương thức tạo đối tượng (Constructor).
   init(empNumber:String, empName:String, position:String) {
      self.empNumber = empNumber;
      self.empName = empName;
      self.position = position;
  }
  
}

Ví dụ sử dụng Struct:
EmployeeTest.swift
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
import Foundation
 
 
  
func test_EmployeeStruct()     {
  
   // Tạo một biến từ Struct Employee.
   let john = Employee(empNumber:"E01",empName: "John",position: "CLERK")
  
   print("Emp Number: " + john.empNumber)
   print("Emp Name: " + john.empName)
   print("Emp Position: " + john.position)
 
}

Sửa file main.swift:
main.swift
?
1
2
3
import Foundation
 
test_EmployeeStruct()

Chạy ví dụ:
Nội dung bình luận
Unknown user
No responses yet