Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[HỎI] Cách kiểm tra GOOGLE PAGERANK trong ASP.NET

1006 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Hic hic, hỏi nhiều quá cũng ngại, nhưng vẫn cần chỉ giáo ạ
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học bạn ạ.
Bước 1: Giao diện

            Nhập tên miền:
                            style="height: 26px" />

            Google Pagerank
   
Bước 2: Tạo class check Pagerank
Đây là những thuật toán mà google sẽ sử dụng để check pagerank cho bạn.
public class GooglePR
{
    public GooglePR()
    {
    }
    private const UInt32 myConst = 0xE6359A60;
    private static void _Hashing(ref UInt32 a, ref UInt32 b, ref UInt32 c)
    {
        a -= b; a -= c; a ^= c >> 13;
        b -= c; b -= a; b ^= a << 8;
        c -= a; c -= b; c ^= b >> 13;
        a -= b; a -= c; a ^= c >> 12;
        b -= c; b -= a; b ^= a << 16;
        c -= a; c -= b; c ^= b >> 5;
        a -= b; a -= c; a ^= c >> 3;
        b -= c; b -= a; b ^= a << 10;
        c -= a; c -= b; c ^= b >> 15;
    }
    public static string PerfectHash(string theURL)
    {
        string url = string.Format("info:{0}", theURL);
        int length = url.Length;
        UInt32 a, b;
        UInt32 c = myConst;
        int k = 0;
        int len = length;
        a = b = 0x9E3779B9;
        while (len >= 12)
        {
            a += (UInt32)(url[k + 0] + (url[k + 1] << 8) +
                 (url[k + 2] << 16) + (url[k + 3] << 24));
            b += (UInt32)(url[k + 4] + (url[k + 5] << 8) +
                 (url[k + 6] << 16) + (url[k + 7] << 24));
            c += (UInt32)(url[k + 8] + (url[k + 9] << 8) +
                 (url[k + 10] << 16) + (url[k + 11] << 24));
            _Hashing(ref a, ref b, ref c);
            k += 12;
            len -= 12;
        }
        c += (UInt32)length;
        switch (len)
        {
            case 11:
                c += (UInt32)(url[k + 10] << 24);
                goto case 10;
            case 10:
                c += (UInt32)(url[k + 9] << 16);
                goto case 9;
            case 9:
                c += (UInt32)(url[k + 8] << 8);
                goto case 8;
            case 8:
                b += (UInt32)(url[k + 7] << 24);
                goto case 7;
            case 7:
                b += (UInt32)(url[k + 6] << 16);
                goto case 6;
            case 6:
                b += (UInt32)(url[k + 5] << 8);
                goto case 5;
            case 5:
                b += (UInt32)(url[k + 4]);
                goto case 4;
            case 4:
                a += (UInt32)(url[k + 3] << 24);
                goto case 3;
            case 3:
                a += (UInt32)(url[k + 2] << 16);
                goto case 2;
            case 2:
                a += (UInt32)(url[k + 1] << 8);
                goto case 1;
            case 1:
                a += (UInt32)(url[k + 0]);
                break;
            default:
                break;
        }
        _Hashing(ref a, ref b, ref c);
        return string.Format("6{0}", c);
    }
    public int MyPR(string myURL)
    {
        string strDomainHash = PerfectHash(myURL);
        string myRequestURL = string.Format("http://toolbarqueries.google.com/" +
               "tbr?client=navclient-auto&ch={0}&features=Rank&q=info:{1}",
               strDomainHash, myURL);
        try
        {
            HttpWebRequest myRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(myRequestURL);
            string myResponse = new StreamReader(
                   myRequest.GetResponse().GetResponseStream()).ReadToEnd();
            if (myResponse.Length == 0)
                return 0;
            else
                return int.Parse(Regex.Match(myResponse,
                       "Rank_1:[0-9]:([0-9]+)").Groups[1].Value);
        }
        catch (Exception)
        {
            return -1;
        }
    }
}
 
Bước 3: Sử dụng lớp khai báo trên
protected void btnCheck_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        GooglePR pr = new GooglePR();
        string url = txtDomain.Text; ;
        int google_page_rank = pr.MyPR(url);
        lbPageRank.Text ="của "+url+" là : "+ google_page_rank.ToString();
    }
Và đây là kết quả:pagerankpagerank
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng