Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Sample hướng dẫn sử dụng List - ArrayList 1D trong lập trình Java!

Để hiểu, nắm chắc kiến thức về cách khai báo và sử dụng Mảng động với List Array List trong ngôn ngữ Java. Chúng ta tìm hiểu qua sample đơn giản như sau:

Đề bài toán 1:
Sử dụng kiến thức về List - Array List một chiều để xây dựng một chương trình cho phép người dùng nhập vào danh sách Sinh Viên với Họ và Tên đầy đủ. Sau đó thực hiện các chức năng sau:
o Add(): Thêm danh sách Sinh Viên.

o Clear(): Xóa dữ liệu trong List - ArrayList.

o AddAll(): Copy toàn bộ dữ liệu trong từ List này sang List khác.

o Contains(): Kiểm tra xem trong List có chưa một giá trị nào đó ko?

o Get(): Nhận về giá trị từ một chỉ số phần tử tương ứng.

o Set(): Thiết lập giá trị cho các chỉ số phần tử tương ứng.

o Remove(): Xóa một giá trị nào đó trong List dựa vào chỉ số phần tử.

o Size(): Trả về kích thước hiện tại của List hoặc ArrayList.

o Sort(): Sắp xếp tập giá trị trong mảng theo ASC.

o IndexOf(): Nhận về vị trí đang chứa giá trị hiện thời.

o isEmpty(): Kiểm tra mảng có rỗng hay không?

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

>>> Giải quyết bài toán:
package iMIC.edu.vn.Demo.Array;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class SampleList {  
    public static void main(String[] args) {      
                //1. Khai báo và khởi tạo List
                List lis01 = new ArrayList();
                List lis02 = new ArrayList();
              
                //2. Thêm sinh viên vào danh sách
                lis01.add("Nguyễn Mạnh Hùng - iMIC");
                lis01.add("Hoàng Minh Hiếu - iMIC");
                lis01.add("Phạm Thành Trung - iMIC");
                lis01.add("Hoàng Thùy Linh - iMIC");
              
                //3. In danh sách Sinh Viên
                System.out.println("-----------List01---------------");
                for(int i = 0;i                    System.out.println("arr["+ i + "] = "+ lis01.get(i));
                }
              
                //4. Kích thước mảng List
                System.out.println("+ Size: "+ lis01.size());
              
                //5. Nhận giá trị ở vị trí 2 trong List
                System.out.println("+ Giá trị ở ví trí 2: "+ lis01.get(2));
              
                //6. Thiết lập giá trị vào ví trí phần tử tương ứng
                lis01.set(lis01.size()-1, "Phan Thanh Hằng - iMIC");
                System.out.println("-----------List01---------------");
                for(int i = 0;i                    System.out.println("arr["+ i + "] = "+ lis01.get(i));
                }            
              
3 Lượt thích

               //7. Sao chép toàn bộ dữ liệu trong Lis01 sang Lis02
                lis02.addAll(lis01);
                System.out.println("-----------List02---------------");
              
                //8. Hiển thị dữ liệu trong lis02
                for(int i = 0;i                    System.out.println("arr["+ i + "] = "+ lis02.get(i));
                }
              
                //9. Xóa dữ liệu List 01
                lis01.clear();
              
                //10. Kiểm tra rỗng với List
                if(lis01.isEmpty()){
                    System.out.println("List01 is Empty!");
                }
              
                //11. Xóa 1 giá trị trong danh sách ở vị trí 0
                lis02.remove(0);
              
                //12. Sắp xếp dữ liệu trong Mảng
                Collections.sort(lis02);  //ASC
                System.out.println("------Sort-----------------");
                for(int i = 0;i                    System.out.println("arr["+ i + "] = "+ lis02.get(i));
                }
              
                //13. Kiểm tra trong List có chứa 1 giá trị nào đó ko?
                if(lis02.contains("Phạm Thành Trung - iMIC")){
                    System.out.println("+ Có tồn tại giá trị này!");
                }
              
                //14. Nhận về vị trí chứa giá trị
                int iValue = lis02.indexOf("Phạm Thành Trung - iMIC");
                System.out.println("+ Ví trí của giá trị này trong List: "+ iValue);      
    }
}
Chúc các bạn thành công!!!!
3 Lượt thích

bài viết rất hay tks bnj nhiều :)))
1 Lượt thích

B - MẢNG ĐỘNG 2 CHIỀU VỚI LIST - ARRAYLIST:

package IMIC.Demo.Array;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SampleArrayList2D {

    /**
     * Create by Quanpm
     */
    public static void main(String[] args) {
                //1. Khai báo và khởi tạo biến mảng List - ArrayList 2 chiều
                //Mảng 2 chiều
                ArrayList> arr = new ArrayList>();
                List> lis = new ArrayList>();

                //Mảng 1 chiều
                List lis01 = new ArrayList();
                List lis02 = new ArrayList();
               
                //2. Nhập dữ liệu vào mảng động
                lis01.add(20.5);
                lis01.add(16.5);
                lis01.add(30.25);
                lis01.add(22.66);
               
                lis02.add(10.5);
                lis02.add(30.5);
                lis02.add(40.5);
                lis02.add(50.5);
               
                //3. Đưa các biến mảng 1 chiều vào biến mảng 2 chiều động
                lis.add(lis01);
                lis.add(lis02);       
               
                //4. Tính tổng giá trị trong mảng 2 chiều động
                double sum = sumOfIntegerUseFor(lis);
               
                //5. Duyệt và in thông tin trong mảng 2 chiều động
                PrintArrayUseFor(lis);
    }
   
        //Hàm tính tổng thông tin trong mảng 2 chiều List
        public static double sumOfIntegerUseFor(List> array) {
            double sum = 0;
            for (int row = 0; row < array.size(); row++) {
                for (int column = 0; column < array.get(row).size(); column++) {
                    sum += array.get(row).get(column);
                }
            }
            return sum;
        }
       
        //Hàm hiển thị thông tin trong mảng 2 chiều List
        public static void PrintArrayUseFor(List> array) {       
            for (int row = 0; row < array.size(); row++) {
                for (int column = 0; column < array.get(row).size(); column++) {
                    System.out.println("+ Array: "+ array.get(row).get(column));
                }
            }       
        }
}

Chúc các bạn thành công!!!!!!!

0 Lượt thích

B - MẢNG ĐỘNG 2 CHIỀU VỚI LIST - ARRAYLIST:

package IMIC.Demo.Array;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SampleArrayList2D {

    /**
     * Create by Quanpm
     */
    public static void main(String[] args) {
                //1. Khai báo và khởi tạo biến mảng List - ArrayList 2 chiều
                //Mảng 2 chiều
                ArrayList> arr = new ArrayList>();
                List> lis = new ArrayList>();

                //Mảng 1 chiều
                List lis01 = new ArrayList();
                List lis02 = new ArrayList();
               
                //2. Nhập dữ liệu vào mảng động
                lis01.add(20.5);
                lis01.add(16.5);
                lis01.add(30.25);
                lis01.add(22.66);
               
                lis02.add(10.5);
                lis02.add(30.5);
                lis02.add(40.5);
                lis02.add(50.5);
               
                //3. Đưa các biến mảng 1 chiều vào biến mảng 2 chiều động
                lis.add(lis01);
                lis.add(lis02);       
               
                //4. Tính tổng giá trị trong mảng 2 chiều động
                double sum = sumOfIntegerUseFor(lis);
               
                //5. Duyệt và in thông tin trong mảng 2 chiều động
                PrintArrayUseFor(lis);
    }
   
        //Hàm tính tổng thông tin trong mảng 2 chiều List
        public static double sumOfIntegerUseFor(List> array) {
            double sum = 0;
            for (int row = 0; row < array.size(); row++) {
                for (int column = 0; column < array.get(row).size(); column++) {
                    sum += array.get(row).get(column);
                }
            }
            return sum;
        }
       
        //Hàm hiển thị thông tin trong mảng 2 chiều List
        public static void PrintArrayUseFor(List> array) {       
            for (int row = 0; row < array.size(); row++) {
                for (int column = 0; column < array.get(row).size(); column++) {
                    System.out.println("+ Array: "+ array.get(row).get(column));
                }
            }       
        }
}

Chúc các bạn thành công!!!!!!!

1 Lượt thích

e cảm ơn bác Q đã chia sẻ cho ae :)))))
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng