Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Hàm mã hóa MD5 password bằng C# và VB.NET

3084 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
C#:
Code:
public static byte[] encryptData(string data)
    {
        System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5Hasher = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
        byte[] hashedBytes;
        System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding();
        hashedBytes = md5Hasher.ComputeHash(encoder.GetBytes(data));
        return hashedBytes;
    }
public static string md5(string data)
        {
            return BitConverter.ToString(encryptData(data)).Replace("-","").ToLower();
        }

VD:
Code:
md5("123"); ///Kết quả: 202cb962ac59075b964b07152d234b70

VB.NET:
Code:
Public Shared Function encryptData(data As String) As Byte()
    Dim md5Hasher As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider()
    Dim hashedBytes As Byte()
    Dim encoder As New System.Text.UTF8Encoding()
    hashedBytes = md5Hasher.ComputeHash(encoder.GetBytes(data))
    Return hashedBytes
End Function

Public Shared Function md5(data As String) As String
    Return  BitConverter.ToString(encryptData(data)).Replace("-","").ToLower();
End Function

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Anh nhiều chia sẻ hay quá
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng