Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Kiểm tra dữ liệu trùng nhau trong 1 cột của datagridview trong C#

Như tiêu đề trên, e nhờ các bác giúp e hướng dẫn làm cái vòng lặp như thế nào để kiểm tra các dòng dữ liệu giống nhau của 1 cột trong datagridview và xóa các dòng dữ liệu trùng nhau đó luôn. thanks
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

bạn dùng 2 vòng lặp for 1 cái cho i chạy từ 0 đến datagridview.Rows.Count-1 , 1 cái cho j chạy từ datagridview.Rows.Count-1 về 0
rồi trong vong lặp đó bạn so sánh giá trị của datagridview.Rows[i].cells["ten_cot_muon_lay_gia_tri_de_so_sanh"].value và datagridview.Rows[j].cells["ten_cot_muon_lay_gia_tri_de_so_sanh"].value nếu trùng nhau thì xóa rows tại vị trí j. thế.. bạn thử code đi.
0 Lượt thích

int colNumber = 0;
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count - 1; i++)
            {
                if (dataGridView1.Rows[i].IsNewRow) continue;
                string tmp = dataGridView1.Rows[i].Cells[colNumber].Value.ToString();
                for (int j = dataGridView1.Rows.Count - 1; j > i; j--)
                {
                    if (dataGridView1.Rows[j].IsNewRow) continue;
                    if (tmp == dataGridView1.Rows[j].Cells[colNumber].Value.ToString())
                    {
                        dataGridView1.Rows.RemoveAt(j);
                    }
                }
            }
0 Lượt thích

// an cac check box tại row co id_process trung voi process o tren
        for (int i = 0; i < dt.Rows.Count - 1; i++)
        {
            if (int.Parse(dt.Rows[i]["ID_Function"].ToString()) == 13)
            {
                for (int j = i + 1; j < dt.Rows.Count; j++)
                {
                    string b = dt.Rows[j]["ID_Function"].ToString();
                    if (dt.Rows[i]["ID_Function"].ToString() == b)
                    {
                        CheckBox chkdell = (CheckBox)GridView1.Rows[j].Cells[3].FindControl("CheckBox1");
                        chkdell.Visible = false;
                    }
                }
            }
        }

sơ sơ là thé, đoạn này của mình dt là datasource .
Giải thuật giống bạn tren thôi nhưng vì yêu cầu nên mình có đoạn kiểm tra bôi đỏ, bạn bỏ đi cũng được, 
Của mình là kiểm tra nếu các dòng trùng id thì chỉ hiện check box ở thang đầu hoy, các thag sau có id giông nó sẽ không hiện nữa.
Của bạn thì set dt.row[j][colname] =""; là xong hoy
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng