Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Các hàm xử lý chuỗi trong c#, xử lý chuỗi căn bản trong c#
1. Khai báo chuỗi

Mã:
string str ,str1,str2; // khai báo danh sách chuỗi
str="hàm xử lý, xữ lý chuỗi c#"; //gán giá trị chuỗi
str1="xử lý chuỗi 1";
str2="xử lý chuỗi 2";
2.Lấy chiều dài chuỗi
str.Length: lấy chiều dài.
3.So sánh 2 chuỗi
String.Compare(str1,str2,true) == 0, <0,>0 so sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường.(str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2)
VD: Kiểm tra xem 2 chuỗi có giống nhau hay không.
Mã:
            if (String.Compare(str1, str2, true) == 0)
            {
                Console.Write("Giống nhau, không phân biệt hoa thường");
            }
            else if (String.Compare(str1, str2, true) < 0)
            {
                Console.Write("str1 nhỏ hơn str2, không phân biệt hoa thường");//cái khác tương tự
            }
String.Compare(str1,str2,false) giống như trên, nhưng phân biệt chữ hao và chữ thường.
4.Kiểm tra sự tồn tại của chuỗi 1 trong chuỗi 2
Str1.Contains(Str2) :Kiểm tra trong chuỗi Str1 có chuỗi Str2 hay không?
5.Tìm vị trí hiển thị của chuỗi
Str1.IndexOf("chuỗi"): Vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự "chuỗi" trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự "chuỗi".
6.Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi
Str1.LastIndexOf("chuỗi"): Vị trí xuất hiện cuối cùng của ký tự "chuỗi" trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự "chuỗi".
7. Kiểm tra xem chuỗi 1 có bắt bầu bằng ký tự trong chuỗi 2 không.
Str1.StartsWith(Str2):Kiểm tra xem chuỗi Str1 có bắt đầu bằng chuỗi Str2 không?
8.Thay thế chuỗi 
Str = Str.Replace(",","."):Thay thế dấu ',' thành dấu '.' trong chuỗi Str.
Str = Str.Replace("xử lý","hàm chuỗi"):Thay thế chuỗi 'xử lý' thành chuỗi ''hàm chuỗi' trong chuỗi Str
9.Cắt chuỗi con
Str1 = Str.SubString(2):Tạo chuỗi con từ chuỗi Str bắt đầu từ vị trí 2 đến hết
Str1 = Str.Substring(0,6): Cắt chuỗi từ vị trí đầu tiên(vị trí 0) đến vị trí số 6, kết quả là 'hàm xử'
10.Tách chuỗi .Split
Dùng để phân tách các ký tự bất kỳ.
VD:

Mã:
         string[] arrListStr = str.Split(',');//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ','
         //kết quả arrListStr[0]='hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'
Hoặc

Mã:
         string[] arrListStr = str.Split(new char[] { ',' });//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ','
         //kết quả arrListStr[0]='hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'
11.Chuyển chữ hoa sang chữ thường và ngược lại
Str1 = Str.ToLower() :Chuyển chuỗi sang chữ thường
Str1 = Str.ToUpper() Chuyển chuỗi sang chữ hoa
12.Cắt hết khoảng trắng ở đầu và cuối.
Str = Str.Trim() Cắt hết khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi
Str = Str.TrimLeft() Cắt hết khoảng trắng ở đầu chuỗi
Str = Str.TrimRight() Cắt hết khoảng trắng ở cuối chuỗi
13.Xóa chuỗi
Str1.Remove(1): Xóa chuỗi Str1 từ vị trí 1 đến hết.
Str.Remove(1,5) : Xóa 1 chuỗi con trong Str1 có chiều dài là 5. Từ vị trí 1 đến vị trí 5
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng