Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Code Quản lí học sinh, sinh viên bằng ngôn ngữ C (full source)

490 Lượt xem 3 Bình luận 0 Lượt báo xấu
  /* Bai tap 1_61 - Quan ly danh sach hoc sinh */  
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
 
  #define MAX 100
   
  typedef struct hocsinh {
   char hoten[35];
   char lop[7];
   float diemtoan, diemly, diemhoa;
  } HOCSINH;
   
  HOCSINH danhsach[MAX];
  int numrecords = 0;
  char filename[] = "DANHSACH.DAT";
   
  int menu()
  {
   char c;
   clrscr();
   printf("+----- Menu -----+");
   printf("\n+----------------+");
   printf("\n+ 1. Nhap    +");
   printf("\n+ 2. Xoa     +");
   printf("\n+ 3. Sua doi   +");
   printf("\n+ 4. Liet ke   +");
   printf("\n+----------------+");
   printf("\n+ 5. Luu len dia +");
   printf("\n+ 6. Lay tu dia +");
   printf("\n+----------------+");
   printf("\n+ 0. Thoat    +");
   printf("\n+----------------+");
   printf("\nChon muc : ");
   do {
    c = getch();
   } while (c<'0' || c>'6');
   return c-'0';
  }
   
  void nhapmoi()
  {
   int done = 0;
   char hoten[35];
   float diem;
   
   do {
    printf("\nHo ten (trong de thoat) : ");
    gets(hoten);
    if (strlen(hoten) == 0)
     done = 1;
    else
    {
     strcpy(danhsach[numrecords].hoten, hoten);
     printf("\nLop : ");
     gets(danhsach[numrecords].lop);
     printf("\nDiem toan : ");
     scanf("%f", &diem);
     danhsach[numrecords].diemtoan = diem;
     printf("\nDiem ly : ");
     scanf("%f", &diem);
     danhsach[numrecords].diemly = diem;
     printf("\nDiem hoa : ");
     scanf("%f%*c", &diem);
     danhsach[numrecords].diemhoa = diem;
     numrecords++;
    }
   } while (!done);
  }
   
  void xoa()
  {
   int i, done = 0, found, dump[MAX];
   char hoten[35], hotentmp[35];
   
   while (!done)
   {
    if (numrecords != 0)
    {
     printf("\nHo ten hoc sinh can xoa (trong de thoat) : ");
     gets(hoten);
     if (strlen(hoten) == 0)
      done = 1;
     else
     {
      i = found = 0;
      do {
        strcpy(hotentmp,danhsach[i].hoten);
       if (strcmp(strupr(hoten), strupr(hotentmp)) == 0)
        dump[found++] = i;
       i++;
      } while (i<numrecords);
      if (!found)
       printf("\nKhong tim thay hoc sinh co ten %s", hoten);
      else
      {
       for (i=0; i<found; i++)
       {
        printf("\n%3d %-35s %-7s %4.1f %4.1f %4.1f", i+1, danhsach[dump[i]].hoten,danhsach[dump[i]].lop,
         danhsach[dump[i]].diemtoan, danhsach[dump[i]].diemly, danhsach[dump[i]].diemhoa);
       }
       printf("\n\nTim thay %d hoc sinh.", found);
       printf("\nChon thu tu muon xoa (neu muon huy bo thi chon so khong nam trong pham vi): ");
       scanf("%d", &i);
       if (i >= 1 && i <= found)
       {
        for (found=dump[i-1]; found<numrecords-1; found++)
         danhsach[found] = danhsach[found+1];
        numrecords--;
        printf("\nDa huy");
       }
       else
        printf("\nViec xoa bi huy bo.");
      }
      done = 1;
     }
     getch();
    }
    else
     done = 1;
   }
  }
   
  void sua()
  {
   int i, done = 0, found, dump[MAX];
   char hoten[35], hotentmp[35];
   float diem;
   
   while (!done)
   {
    if (numrecords != 0)
    {
     printf("\nHo ten hoc sinh can sua (trong de thoat) : ");
     gets(hoten);
     if (strlen(hoten) == 0)
      done = 1;
     else
     {
      i = found = 0;
      do {
        strcpy(hotentmp,danhsach[i].hoten);
       if (strcmp(strupr(hoten), strupr(hotentmp)) == 0)
        dump[found++] = i;
       i++;
      } while (i<numrecords);
      if (!found)
       printf("\nKhong tim thay hoc sinh co ten %s", hoten);
      else
      {
       for (i=0; i<found; i++)
       {
        printf("\n%3d %-35s %-7s %4.1f %4.1f %4.1f", i+1, danhsach[dump[i]].hoten,danhsach[dump[i]].lop,
         danhsach[dump[i]].diemtoan, danhsach[dump[i]].diemly, danhsach[dump[i]].diemhoa);
       }
       printf("\n\nTim thay %d hoc sinh.", found);
       printf("\nChon thu tu muon sua doi (neu muon huy bo thi chon so khong nam trong pham vi): ");
       scanf("%d%*c", &i);
       if (i >= 1 && i <= found)
       {
        printf("\n%s\nHo ten : ", danhsach[dump[i-1]].hoten);
        gets(danhsach[dump[i-1]].hoten);
        printf("\n%s\nLop : ", danhsach[dump[i-1]].lop);
        gets(danhsach[dump[i-1]].lop);
        printf("\n%4.2f\nDiem toan : ",danhsach[dump[i-1]].diemtoan);
        scanf("%f", &diem);
        danhsach[dump[i-1]].diemtoan = diem;
        printf("\n%4.2f\nDiem ly : ", danhsach[dump[i-1]].diemly);
        scanf("%f", &diem);
        danhsach[dump[i-1]].diemly = diem;
        printf("\n%4.2f\nDiem hoa : ", danhsach[dump[i-1]].diemhoa);
        scanf("%f%*c", &diem);
        danhsach[dump[i-1]].diemhoa = diem;
        printf("\nDa thay doi");
       }
       else
        printf("\nViec thay doi bi huy bo.");
      }
      done = 1;
     }
     getch();
    }
    else
     done = 1;
   }
  }
   
  void lietke()
  {
   int i;
   
   if (numrecords != 0)
   {
    printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
    printf("\n| STT |     H O  V A  T E N     | L O P | TOAN | LY | HOA |");
    printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
    for (i=0; i<numrecords; i++)
    {
     printf("\n| %3d | ", i+1);
     printf("%-35s| %-7s| %4.1f | %4.1f | %4.1f |", danhsach[i].hoten,danhsach[i].lop,
         danhsach[i].diemtoan, danhsach[i].diemly, danhsach[i].diemhoa);
    }
    printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
   }
   getch();
  }
   
  void getdata()
  {
   char c;
   int start, nrec;
   FILE *fp;
   long curpos, length;
   
   start = 0;
   if (numrecords != 0)
   {
    printf("\nDang co du lieu trong bo nho. Co muon noi them vao khong?(C/K)");
    c = toupper(getch());
    if (c == 'C')
     start = numrecords;
    else
     start = 0;
   }
   if ((fp = fopen(filename, "r")) == NULL)
    printf("\nKhong the mo tap tin %s", filename);
   else
   {
    curpos = ftell(fp);
    fseek(fp, 0L, SEEK_END);
    length = ftell(fp);
    fseek(fp, curpos, SEEK_SET);
    nrec = length / sizeof(HOCSINH);
    fread(&danhsach[start], sizeof(HOCSINH), nrec, fp);
    fclose(fp);
    printf("\nThem vao %d records.", nrec);
    numrecords = numrecords + nrec;
    getch();
   }
  }
   
  void putdata()
  {
   FILE *fp;
   
   if ((fp = fopen(filename, "w+")) == NULL)
    printf("\nKhong thay ghi tap tin %s", filename);
   else
   {
    fwrite(&danhsach[0], sizeof(HOCSINH), numrecords, fp);
    fclose(fp);
    printf("\nGhi %d records.", numrecords);
    getch();
   }
  }
   
  void main()
  {
   int chon, done = 0;
   
   do {
    chon = menu();
    switch(chon)
    {
     case 1 : nhapmoi();
          break;
     case 2 : xoa();
          break;
     case 3 : sua();
          break;
     case 4 : lietke();
          break;
     case 5 : putdata();
          break;
     case 6 : getdata();
          break;
     case 0 : done = 1;
    }
   } while (!done);
  }
 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Ở trên lớp e đang phải làm bài này ^.^
1 Lượt thích

Code bị lỗi rồi ad ơi, copy vào ko chạy đc ad nhé :<
0 Lượt thích

Bạn chụp lại hình ảnh lỗi và đưa lên mình check nhé. Vì trên máy mình vẫn chạy bt ko có lỗi gì :D
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng