Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Hỏi cách sử dụng Lớp cơ sở trừu tượng trong C++

185 Lượt xem 9 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Tôi là newbie đang bắt đầu tự học lập trình qua đọc sách là chủ yếu. Hiện tại đang gặp vấn đề ở phần ví dụ của Lớp cơ sở trừu tượng, nhờ các Tiền Bối chỉ bảo dùm.
 #include <iostream> 
  #include <math.h> 
   
  using namespace std; 
   
  class Point 
  { 
  protected: 
   float x, y; 
  public: 
   float& getX(void); 
   float& getY(void); 
   virtual float KhoangCach(void*)=0; 
  }; 
   
  float& Point::getX(void) 
  { 
   return x; 
  } 
   
  float& Point::getY(void) 
  { 
   return y; 
  }   
  class Point2D:public Point 
  { 
  public: 
   float KhoangCach(void*); 
  }; 
   
  class Point3D:public Point 
  {
  float z; 
  public: 
   float& getZ(void); 
   float KhoangCach(void*); 
  }; 
   
  float Point2D::KhoangCach(void* p) 
  { 
   Point2D* q = (Point2D*)(p); 
   return sqrt(pow(q->x-x,2)+pow(q->y-y,2)); 
  } 
   
  float& Point3D::getZ(void) 
  { 
   return z; 
  } 
   
  float Point3D::KhoangCach(void* p) 
  { 
   Point3D* q = (Point3D*)(p); 
   return sqrt(pow(q->x-x,2)+pow(q->y-y,2)+pow(q->z-z,2)); 
  } 
   
  int main() 
  { 
   Point2D v2; 
   Point2D u2; 
   cout<<".::-----Nhap toa do cho hai Point2D u va v-----::."<<endl; 
   cout<<"+ Toa do u:"<<endl; 
   cin>>v2.getX(); 
   cin>>v2.getY(); 
   cout<<"+ Toa do v:"<<endl; 
   cin>>u2.getX(); 
   cin>>u2.getY(); 
   Point* u = &v2; 
   Point* v = &u2; 
   cout<<"D(u,v) = "<<u->KhoangCach(v); 
   Point3D v3; 
   Point3D u3; 
   cout<<endl<<".::-----Nhap toa do cho hai Point3D u va v-----::."<<endl; 
   cout<<"+ Toa do u:"<<endl; 
   cin>>v3.getX(); 
   cin>>v3.getY(); 
   cin>>v3.getZ(); 
   cout<<"+ Toa do v:"<<endl; 
   cin>>u3.getX(); 
   cin>>u3.getY(); 
   cin>>u3.getZ(); 
   Point* p = &v3; 
   Point* q = &u3; 
   cout<<"D(u3,v3) = "<<p->KhoangCach(q); 
   cout<<endl; 
   return 0; 
  }
Phần tính khoảng cách của lớp Point2D và Point3D khó hiểu quá. Tại sao phải đặt Point2D *q=(Point2D*)(p) để làm gì? q->x: là x của tham số nào? Và -x: là trừ x của tham số nào? Rối quá. 
Mong được gỡ rối dùm.
Cảm ơn.
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Điều khó hiểu hơn là vì sao không dùng reference
0 Lượt thích

Chắc tại tác giả muốn dùng ví dụ này để áp dụng Lớp cơ sở trừu tượng.
Còn phần Reference thì trong sách tôi đang đọc vẫn chưa thấy nói tới.
0 Lượt thích

Nhận xét:
Lớp Point3D còn chưa có constructor.
0 Lượt thích

"constructor" thì tôi không rỏ, có phải ý của @Mạnh Đức là hàm tạo không?
Ở đây không dùng hàm tạo mà chương trình sẽ yêu cầu ta nhập vào các đặc trưng của đối tượng.
0 Lượt thích

Thiếu const ở tham số.
Thực ra dòng ép kiểu đó không cần thiết. Viết hẳn lên chỗ tham số luôn.
0 Lượt thích

@Đại Quang muốn nói tham số của hàm nào thiếu const? chương trình vẫn chạy đúng mà.
0 Lượt thích

Vì cái chương trình của bạn dùng quá nhiều tham chiếu (void), để làm gì thì mình không rõ, có lẽ tránh lỗi khi không may viết nhầm tham chiếu chăng??
Viết như vậy đến lúc tham chiếu nhầm giá trị mà cứ ép kiểu thì ...
Nên xoá hết void, sử dụng nạp chồng hàm để chương trình rõ ràng

Các hàm get sẽ theo dạng:
getSomeThing() const
Hàm set sẽ theo dạng:
setSomeThing(const &ref)

Còn phần constructor mình nói phía trên là Point 3d sẽ có 3 chiều, tuy nhiên chương trình của bạn thì chỉ kế thừa lại Point2D mà không xây lại hàm nhập chiều Z

0 Lượt thích

Xin cảm ơn những chia sẽ của các tiền bối.
Nhưng hiện tại tôi chỉ mới học được một vài thứ thôi nên những gợi ý thay đổi chương trình ở trên thì tôi lại càng không hiểu.
Có lẽ chương trình này chưa phải là tốt nhất để tính khoảng cách 2 điểm, nhưng nó dùng để minh họa cái lý thuyết mà tôi đang học là "Lớp cơ sở trừu tượng".
Do không hiểu được ví dụ này nên tôi sẽ không thể sử dụng được nó (Lớp cơ sở trừu tượng) trong những trường hợp thật sự cần thiết.
Chương trình này đã chạy đúng rồi, nhờ tiền bối nào hiểu được thì giải thích dùm những thắt mắc của tôi ở trên.
Xin cảm ơn.
0 Lượt thích

Nói sơ:

Phương thức virtual có tính chất khi gọi qua một ref của superclass thì phương thức của subclass luôn được gọi, chứ không phải superclass. Đây là nền tảng cho đa hình (gom nhiều đối tượng của subclass...)

Pure virtual (gán bằng 0 như trên) làm cho chính superclass không thể instantiate được, hay nó là trừu tượng, kéo theo các subclass buộc phải override nó.

Khi một superclass có toàn pure virtual (gồm pure destructor) thì có thể xem là interface và không gặp vấn đề với multi inheritance.

0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng