Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Em đang học C# mà gặp khó khăn chút mọi người giúp đỡ ạ

191 Lượt xem 0 Bình luận 0 Lượt báo xấu
private void btnDN_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string select = "Select * From Login Where TenDN='" + txtTenDN.Text + "' and MatKhau='" + txtMatKhau.Text + "'";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(select, conn);
            SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            if (reader.Read() == true)
            {
                MessageBox.Show("Đăng nhập vào hệ thống thành công!", "Thông báo !", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                frmMain frm = new frmMain();
                frm.Show();
                this.Hide();
            }
            else
            {
                cmd.Dispose();
                reader.Close();
                reader.Dispose();
                string select1 = "Select * From Login Where TenDN='" + txtTenDN.Text + "' and MatKhau='" + txtMatKhau.Text + "'";
                SqlCommand cmd1 = new SqlCommand(select1, conn);
                SqlDataReader reader1;
                reader1 = cmd1.ExecuteReader();

                if (reader1.Read())
                {
                    MessageBox.Show("Đăng nhập vào hệ thống !", "Thông báo !");

                    frmMain frm = new frmMain();
                    frm.Show();
                }

                else
                {
                    MessageBox.Show("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai !", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Stop);

                }
                cmd1.Dispose();
                reader1.Close();
                reader1.Dispose();

            }
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng