Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[CHIA SẺ] Hàm GROUP BY trong Oracle

4531 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Ý nghĩa : lệnh Group by dùng trong câu lệnh SELECT 1 tập các bản ghi và nhóm các kết quả bởi 1 hay nhiều cột.
Cú pháp :
 
Cú pháp hàm Group By :
Select col1 , col2, .., Aggregate_function (expression)
From table
Where predicates
Group by col1, col2, coln;


Trong đó
 
  • aggregate_function() là các hàm tính toán trên tập hợp ví dụ như : Min, max, avg, count, sum


Lưu ý
  • Mệnh đề Group By sẽ tự động bỏ qua các bản ghi có trường null
Ví dụ về hàm Group By 
Ví dụ #1 : dùng Group By kết hợp với hàm Sum
Tính tổng lương tất cả các nhân viên theo phòng
Select department, Sum(salary)

From Employee

Group By department

Ví dụ #2 : dùng Group By kết hợp với hàm Min/Max
Tìm mức lương cao nhất theo từng phòng
Select department, Max (salary)

From Employee

Group By department

Ví dụ #3 : dùng Group By kết hợp với hàm Count
Tính số nhân viên có lương > 2500 $ của từng phòng
Select department, count (*) as "number of employee"

From Employee

Where salary > 2500

Group By department

Ví dụ #4 : dùng Group By kết hợp với hàm AVG
Tính lương trung bình của những nhân viên có lương > 2500 $ theo từng phòng
Select department, AVG(salary)

From Employee

Where salary > 2500

Group by department
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

bạn ơi ví dụ như mình muốn nhóm theo 1 mức lương của cả công ty nào đó xong lại chia nhỏ ra nhóm theo từng phòng bạn thì phải group by như thế nào. Cám ơn bác trước
1 Lượt thích

Group by theo ID của phòng nha chị :D :D
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng